siro最美

siro最美

肿毒尿闭,因肿毒未溃,小便不通∶用葱切,入麻油煎至黑色,去葱取油,时涂肿处,水病肿∶葱根白皮煮汁,服一盏,当下水出。李绛记其事于《兵部手集》。

数枝一本,则茂而根大。每服二钱,水煎服之。

 作膏,涂湿癣、白秃、杖疮。 乃知方书无空言者。

用韭子二两,微炒为末。 易于滋长,故曰滋草。

 火烧成疮∶白糖烧灰,粉之即燥,易瘥。 叶惟可食,冷滑。

善摄生者宜戒之。小儿取,汁以捋蜘蛛网,至粘,可掇蝉。

Leave a Reply